ngân hàng

vốn

Cách tiếp cận vốn giữa và sau dịch Covid-19

Phân tích: Vp Homes Vốn thì bất kì tổ chức, cá nhân nào cũng cần, những trường hợp dưới chuẩn ngân hàng thì sẽ làm gì để có vốn tái sản xuất. Phải hiểu rõ là chỉ thị 11 về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ an sinh xã hội, trong đó có gói tín […]

ngân hàng

Quản trị ngân hàng trong dài hạn

Năng lực quản trị của hệ thống Ngân hàng (NH) đã hoàn thành tốt quy định của pháp luật, phù hợp các thông lệ quốc tế trong giai đoạn 2018 đến 2020. Tiến bộ vượt bậc của hệ thống ngân hàng (HTNH) Quyết định 986, năm 2018, về chiến lược phát triển hệ thống tín […]