hạn hán

hạn hán

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 4) – Sống khỏe với hạn mặn

Nguồn: Báo Đầu Tư Online Xem thêm: Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1) Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 2) Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 3)

hạn hán

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 3)

Nguồn: Báo Đầu Tư Online Xem thêm: Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1) Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 2)

hạn hán

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1)

Nội Dung: Ngọc Doanh, Công Sang, Trọng Tín Ảnh: Lê Toàn Thiết Kế: Hồ Hạ Nguồn: Báo Đầu Tư Online