Quản trị ngân hàng trong dài hạn

Năng lực quản trị của hệ thống Ngân hàng (NH) đã hoàn thành tốt quy định của pháp luật, phù hợp các thông lệ quốc tế trong giai đoạn 2018 đến 2020. Tiến bộ vượt bậc của hệ thống ngân hàng (HTNH) Quyết định 986, năm 2018, về chiến lược phát triển hệ thống tín […]