basel II

basel ii

Phấn đấu tất cả các NHTM áp dụng Basel II vào năm 2025

Dễ nhận thấy, khi Ngân hàng áp dụng Basel II, sức cạnh tranh được tốt hơn, tìm lực tài chánh mạnh mẽ hơn, hạn mức tín dụng sẽ cao hơn, thị phần ổn định hơn. Cũng theo Quyết định số 283/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm […]

ngân hàng

Quản trị ngân hàng trong dài hạn

Năng lực quản trị của hệ thống Ngân hàng (NH) đã hoàn thành tốt quy định của pháp luật, phù hợp các thông lệ quốc tế trong giai đoạn 2018 đến 2020. Tiến bộ vượt bậc của hệ thống ngân hàng (HTNH) Quyết định 986, năm 2018, về chiến lược phát triển hệ thống tín […]