Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 3)

hạn hán

Nguồn: Báo Đầu Tư Online

Xem thêm:

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1)

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 2)

Tags: , ,

Comments Are Closed

TOP ↑