Đội Ngũ

Quang Truong

Phó Phòng Tài Chánh

A. Công việc: Hỗ trợ Trưởng phòng, giải quyết tất cả các vấn đề về tài chánh, quản lý dự án.

B. Kinh nghiệm: Gần 20 năm quản trị doanh nghiệp, dự án.

C. Học vấn:

  • Tốt nghiệp VB2 – QTKD, UEH; VB1 – KSXD, HBU.
  • Thạc sĩ QTKD, UEH.

D. Thể thao: Võ sư, Võ tự do (MMA).

TOP ↑