Thiết Kế Xây Dựng

Thực hiện thiết kế các dự án dân dụng, công nghiệp, cầu đường. Đội ngũ có chứng chỉ hành nghề thiết kế, thạc sỹ.