Phấn đấu tất cả các NHTM áp dụng Basel II vào năm 2025

basel ii

Dễ nhận thấy, khi Ngân hàng áp dụng Basel II, sức cạnh tranh được tốt hơn, tìm lực tài chánh mạnh mẽ hơn, hạn mức tín dụng sẽ cao hơn, thị phần ổn định hơn.

Cũng theo Quyết định số 283/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” ký ngày 19/2/2020. Trong đó, mục tiêu cụ thể về tài chính – ngân hàng là đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn Basel II, ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; có ít nhất từ 1 đến 2 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á, giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng; phấn đấu tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán đạt mức dưới 7,5%; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS;

Đến năm 2025 tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức dưới 8%; tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng/tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại 16-17%; tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tổ chức tín dụng dưới 3%;

Tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng thương mại nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; ít nhất 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á.

Thực tế là nhiều Ngân hàng đã áp dụng thông tư 41 năm 2016, thông tư 13 năm 2018. Đã đầy đủ 3 trụ cột trong khuôn khổ pháp lý của Basel II. Vấn đề ở đây là quá trình triển khai và nỗ lực thực hiện như thế nào, trong khi chỉ còn hơn 5 năm để hoàn thành mục tiêu này.

Dễ hiểu chuẩn của Basel II là cơ cấu tổ chức, tăng vốn, quy trình kiểm soát nội bộ, hệ thống CNTT, tính minh bạch thông tin… Trong quý I/2020, Chính phủ sẽ đồng ý cho Vietcombank và VietinBank tăng vốn điều lệ, khoảng 10.000 tỷ đồng.  Việc tăng vốn là điều bắt buộc, nhưng tính minh bạch thông tin cần đang kiểm soát đúng số liệu. Ví dụ, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng, nhóm nợ xấu của khách hàng…mọi con số là chính xác, không có con số ảo.

Để triển khai Basel II phải có sự quyết tâm cao từ HĐQT, Ban kiểm soát đến ban điều hành. Đầu tư nguồn lực rất lớn, đổi mới về tư duy, hệ thống công nghệ, cải tổ cấu trúc doanh nghiệp…Và áp dụng luôn lộ trình hoàn thành chuẩn Basel III trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm: Quản trị ngân hàng trong dài hạn

Phân tích: VP Homes

Số liệu: NHNN

Ảnh: Internet

Tags: , , ,

Comments Are Closed

TOP ↑