BAN GIÁM ĐỐC

Mr. Quang Truong

Vị trí : Đồng sáng lập

Chuyên môn: Giảng viên/nghiên cứu

Thể thao : Giảng dạy võ tự do

Học vấn : Đang NCS, Viện Sau Đại Học, UEH.

”Con người VP Homes với giá trị cốt lõi: Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp; là tài sản quý báu của công ty; là chìa khóa thành công sớm được thực hiện được Sứ mạng, hoài bão của VP Homes”.

TOP ↑