BAN GIÁM ĐỐC

Mr. Quang Truong

Vp Homes Coo, S.MBA

Trainer – MMA (Mixed Martial Arts)

Tốt nghiệp ngành QTKD, ĐH Kinh Tế TP. HCM.

MBA (Đang NCS Sau Đại Học – Ngành QTKD), Viện Sau Đại Học, ĐH Kinh Tế TP. HCM.

Là đồng sáng lập doanh nghiệp VP Homes từ năm 2012.

”Con người VP Homes với giá trị cốt lõi: Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp; là tài sản quý báu của công ty; là chìa khóa thành công sớm được thực hiện được Sứ mạng, hoài bão của VP Homes”.

TOP ↑