BAN GIÁM ĐỐC

Mr. Quang Truong

Vị trí : COO/(Đồng sáng lập Vp Homes)

Chuyên môn: ARCHITECT/(Kiến trúc sư)

Thể thao : PT MMA/(Giảng dạy võ tự do)

Học vấn : MBA (Đang tiếp tục NCS thạc sỹ, tiến sỹ – Ngành QTKD), Viện Sau Đại Học, UEH.

”Con người VP Homes với giá trị cốt lõi: Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp; là tài sản quý báu của công ty; là chìa khóa thành công sớm được thực hiện được Sứ mạng, hoài bão của VP Homes”.

TOP ↑