BAN GIÁM ĐỐC

Mr. Quang Truong

Vp Homes Coo, S.MBA

Trainer – MMA (Mixed Martial Arts)

Tốt nghiệp ngành QTKD, ĐH Kinh Tế TP. HCM.

MBA (Đang NCS Thạc Sỹ, Tiến Sỹ – Ngành QTKD), ĐH Kinh Tế TP. HCM.

Là đồng sáng lập doanh nghiệp VP Homes từ năm 2012.

”Con người VP Homes với giá trị cốt lõi: Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp; là tài sản quý báu của công ty; là chìa khóa thành công sớm được thực hiện được Sứ mạng, hoài bão của VP Homes”.

TOP ↑